Dynladdiad Corfforaethol a’r Ddyletswydd Gofal yn y GIG

Ar ôl y datguddiadau ofnadwy yn adroddiad Stafford mae’r GIG ar draws y DU wedi deffro i’r ffaith fod rhai gwasanaethau’n anniogel – ffaith sydd wedi ei datgan gan ddefnyddwyr gwasanaeth am flynyddoedd, wrth gael eu portreadu fel unigolion sydd â’u brid ar achosi trwbl.  Mae pawb yn croesawu gorfodaeth lem o ran safonau gofal digonol yn ein GIG.  Ymddengys mai’r prif ddangoswr a ddefnyddir gan arolygwyr i ganfod safonau isel yw cyfradd farwolaethau’r ysbyty.  Mae hyn, ochr yn ochr â sïon ynghylch dwyn achos yn erbyn dynladdiad corfforaethol, wedi arwain at y pwyslais diweddar ar beidio â rhedeg gwasanaethau anniogel mewn cyhoeddiadau cyhoeddus gan fyrddau iechyd.  O ganlyniad, lle ceir problemau wrth ddarparu gwasanaeth, y penderfyniad hawsaf yw terfynu’r gwasanaeth hwnnw.  Yr ysbyty sydd â’r cyfraddau marwolaeth isaf yw’r un heb gleifion.

Fe allai’r pwyslais penodol ar ddiogelwch cleifion sy’n derbyn gofal gael effaith niweidiol ar hygyrchedd gofal, yn enwedig yng Nghanolbarth Cymru.  Gyda’r broblem ddiymwad o adnoddau (arian a gweithlu) mae canoli gwasanaethau yn rhoi datrysiad i uwch-reolwyr – arbedion maint, trefniadau arolygu haws ayyb.  Mae’n hollbwysig yn y cyd-destun hwn i atgoffa’r byrddau iechyd fod ganddyn nhw ddyletswydd gofal i holl drigolion Cymru, nid yn unig i’r rheini sydd eisoes yn derbyn gofal.  Mae yna ddyletswydd gydradd i ddarparu gofal brys amserol i drigolion pentrefi anghysbell Canolbarth Cymru yn ogystal â’r rheini sy’n byw mewn cytrefi mawr.  Ni all y broses dameidiog o ganoli gwasanaethau mewn amryw sefydliadau iechyd yng Nghymru a Lloegr ddarparu’r cydraddoldeb hwn.  Mae’n rhaid i rywun amlinellu cynllun strategol o le dylid lleoli gwasanaethau er mwyn darparu’r cydraddoldeb hwn ar draws Cymru, ac yna mae’n rhaid i reolwyr ddod o hyd i ffordd o wneud y gwasanaethau hynny’n ddiogel.  Ar hyn o bryd mae’r pwyslais i’r gwrthwyneb, mae gwasanaethau’n cael eu gwneud yn ddiogel trwy bolisi “crynodiad”  sy’n arwain at broblemau hygyrchedd.

Gorffennaf gan atgoffa pawb o’r disgrifiad o ddynladdiad corfforaethol, gan gofio bod gan fyrddau iechyd ddyletswydd gofal i’r holl drigolion, nid yn unig i gleifion.

An organisation will be guilty of the new offence (corporate manslaughter) if all of the following apply:

The way in which its activities are managed or organised causes a person's death.

The person's death is the result of a gross breach of a relevant duty of care owed to that person.

The way in which senior management managed or organised the organisation's activities is a substantial element of the breach

Mae cynnal gwasanaethau anniogel yn torri’r ddyletswydd gofal i gleifion, ac mae ad-drefnu gwasanaethau fel nad ydynt yn hygyrch i rai poblogaethau hefyd yn torri’r ddyletswydd gofal i’r bobl hynny.

Ychwanegu sylw


Cod diogelwch
Ail-lwytho

Language / Iaith