Bro Ddyfi Dros Bronglais - Cylchlythyr 2 - Awst 2012

YMGYNGHORIAD: Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi ei ddogfen ymgynghorol Eich Iechyd Eich Dyfodol, sy’n cynnwys argymhellion penodol ar gyfer Ysbyty Bronglais, ers 6 Awst. Bydd llawer ohonoch wedi darllen cynnwys y datganiad dilynol yn y Cambrian News gan Dr William Roberts, o Grŵp Aber. Hyd yn hyn mae’r ymgyrch wedi cael dylanwad ond nid yw’r brwydro ar ben ac mae angen bod yn wyliadwrus a dal i bwyso. I’r sawl sydd heb weld y datganiad, dyma rai o’r pwyntiau sy’n berthnasol i Fro Ddyfi (cliciwch ar 'mwy' er mwyn darllen y cylchlythyr llawn)

  • Bydd Llawdriniaethau Cyffredinol, Damweiniau ac Achosion Brys, Trawma, Orthopedeg, a Chemotherapi, a oedd dan fygythiad dan y cynigion blaenorol, yn parhau i fod ar gael ym Mronglais.
  • Bydd Llawdriniaeth y Coluddyn yn dal i fod ar gael ym Mronglais ond bwriedir darparu mân Lawdriniaethau Laparosgopig yn Ysbyty’r Llwyn Helyg, Hwlffordd.Credwn y dylai bob agwedd o’r arbenigedd fod ar gael ym Mronglais
  • Dymunwn i’r Uned Bediatreg gael ei hadfer yn llawn, gyda’r 4 gwely i fabanod, yn hytrach na’r ddarparieth dros nos sydd ar gael ar hyn o bryd.
  • Galwn am adfer y ddarparieth ym Mronglais ar gyfer gwelyau Iechyd Meddwl, a gauwyd yn ddiweddar am resymau staffio, fel mater o frys.
  • Mae yna ddiffyg difrifol mewn adnoddau nad yw Hywel Dda yn datgelu’n agored; gall hyn fygwth y gwasanaethau a argymhellir ar gyfer Bronglais. Erys perygl o gau wardiau ac mae’n angenrheidiol fod yr holl wasanaethau a argymhellir yn cael eu gwireddu os am gadw staff da.

Yn ogystal â hyn, o safbwynt Bro Ddyfi, mae’r ddogfen ymgynghorol yn dangos fod Bwrdd Iechyd Hywel Dda heb ystyried ei gyfrifoldebau dros Bronglais yn ysbryd  ein hymgyrch: ‘Ysbyty’r Canolbarth - i’r Canolbarth - yn y Canolbarth’. Ychydig iawn o sylw a geir ynddi i dalgylch Bronglais sydd i’r gogledd o ffin Ceredigion, h.y. Gogledd Powys a De Gwynedd. Rydym hefyd angen cynigion eglur gan Fyrddau Iechyd Powys a Betsi Cadwaladr ynglyn â’u cyfraniadau i Fronglais.

CYFARFODYDD CYHOEDDUS:Mae gwir angen llawer o ymgyrchu eto. Eisoes ffurfiwyd dau bwyllgor gan bobl a gynigiodd eu cymorth rai misoedd yn ôl. Enw un ohonynt yw’r Grŵp Ymchwil a Datblygu, oherwydd ein bod yn teimlo’r angen i gymell y byrddau iechyd i fabwysiadu gwledigaeth newydd ar gyfer Ysbyty Bronglais, tra bod eisiau hefyd astudio’r hyn sydd wedi digwydd mewn ardaloedd gwledig cyffelyb. Y llall yw Grŵp Trefnu’r Ymgyrch, a sefydlwyd wythnos ddiwethaf i drefnu cyfarfodydd, cyhoeddusrwydd ac ati.  

Cynhelir dau gyfarfod cyhoeddus yn Y Plas, Machynlleth, ar ddydd Llun 3 Medi am 1.00 y prynhawn ac un arall am 7.00 gyda’r nos, er mwyn bod yn gyfleus i gymaint a phosib o gefnogwyr. Y nod yw sicrhau fod pawb yn gwybod mwy am yr hyn mae Hywel Dda yn argymell ar gyfer Bronglais fel ein bod yn medru cyflwyno’n sylwadau yn eglur a grymus mewn cyfarfodydd ac ati. Bydd gennym tan 31 Hydref i ymateb i’r ddogfen ymgynghorol.         

COFIWCH HEFYD: Ar ddydd Mercher 5 Medi cynhelir CYFARFOD YMGYNGHOROL CYHOEDDUS gan  Fwrdd Iechyd Hywel Dda, yng Nghanolfan y Morlan, Aberystwyth am 7.00 y nos. Gobeithiwn yn fawr y gwelwn gynrychiolaeth dda o Fro Ddyfi yno.

YCHYDIG O GEFNDIR; Efallai y byddai’n ddefnyddiol i amlinellu prif gyfrifoldebau’r gwahanol sefydliadau sy’n rhan o’r darlun ehangach yn ystod yr ymgyrch yma.

Byrddau Iechyd: Ym mis Hydref 2009, sefydlwyd 7 Bwrdd Iechyd Lleol newydd yn lle’r 22 Bwrdd Iechyd Lleol a 7 Ymddiriedolaeth Iechyd yng Nghymru. Eu gwaith yw cynllunio, sicrhau a daparu gwasanaethau iechyd yn eu hardaloedd.

Y tri bwrdd iechyd lleol sy’n gyfrifol am ofal iechyd yma ym Mro Ddyfi yw:

  •  Bwrdd Addysgu Iechyd Powys sy’n gyfrifol am ‘ofal sylfaenol’, sef Ysbytai Cymunedol, Meddygon Teulu a Iechyd Cymunedol. Gan nad oes yna Ysbyty Gyffredinol o fewn ei ffiniau, mae’r Bwrdd yn ‘prynu’ gwasanaethau ysbyty gan fyrddau iechyd gerllaw (gan gynnwys e.e. Ysbytai Gobowen ac Amwythig dros y ffin) drwy atgyfeiriadau meddygon teulu.
  • Bwrdd Iechyd Hywel Dda sy’n darparu ‘gofal sylfaenol’ yn siroedd Ceredigion, Penfro a Chaerfyrddin yn ogystal ag Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Bronglais, ynghyd â thair ysbyty gyffredinol neu arbenigol arall.
  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr sy’n gyfrifol am ddarparu ‘gofal sylfaenol’ yng Ngwynedd yn ogystal ag Ysbyty Gwynedd, Bangor, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Maelor Wrecsam.

Y sefydliadau sy’n gyfrifol am fonitro’r uchod, casglu a lleisio barn y cyhoedd yw:

Cynghorau Iechyd Cymunedol: fe’u bwriedir fel ‘llais annibynnol’ parthed y gwasanaethau iechyd a ddraperir ar draws Cymru. Mae’r aelodau’n wirfoddolwyr: rhai o’r awdurdodau lleol, rhai’n cynrychioli cyrff gwirfoddol dethol, eraill yn apwyntiadau gan Lywodraeth Cymru. Ni chânt eu hethol gan y gymuned ac mae yna gyfyngiadau ynglyn â’r math o sylwadau neu feirniadaethau y cânt wneud. Mae gan bob CIC yr hawl i wneud sylwadau ar newidiadau yn y gwasanaethau iechyd ac i anfon gwrthwynebiadau i Lywodraeth Cymru os ydynt yn teimlo fod newid yn erbyn diddordebau defnyddwyr. Caiff Bro Ddyfi ei gynrychioli gan CIC Maldwyn, sydd a’i swyddfa yn Y Drenewydd.

Fforwm Cleifion Machynlleth: sefydlwyd gan CIC Maldwyn gyda’r nod o gynrychioli diddordebau cleifion lleol yn fwy uniongyrchol. Mae aelodaeth yn fwy agored na’r CIC ond nid oes gan y Fforwm yr un hawliau gyda’r Byrddau Iechyd. Mae’n cyfeirio ei sylwadau yn bennaf drwy’r CIC ei hun. 

Ychwanegu sylw


Cod diogelwch
Ail-lwytho

Language / Iaith