Elin Jones AC

Darllen mwy...

Fel yr unig Ysbyty Cyffredinol Dosbarth heb ei leoli ar hyd coridorau’r M4 neu’r A55, mae Bronglais yn unigryw ymysg ysbytai Cymru. Mae’n gwasanaethu poblogaeth eang a gwledig sy’n dibynnu ar yr ysbyty ar gyfer eu hanghenion iechyd. Mae dyfodol gwasanaethau iechyd craidd ym Mronglais felly o bwys mawr, nid yn unig i Geredigion, ond i gymunedau eraill yn ne Gwynedd a gogledd Powys sydd yr un mor ddibynnol ar ein Hysbyty Cyffredinol Dosbarth.

Byddai canoli gwasanaethau pwysig i ffwrdd o Fronglais yn beryglus ac yn achosi problemau i’r rhai sy’n byw o fewn dalgylch yr ysbyty. Byddai gorfodi cleifion i deithio pellteroedd mawr i gyrraedd triniaethau i achub eu bywydau yn cynyddu cyfraddau marwolaethau yn ôl ymchwil diweddar. Byddai’r cyflwr ein cysylltiadau trafnidiaeth gwledig hefyd yn cyfrannu at y trafferthion hyn.

Fel trigolion ardal wledig, rydym yn barod yn derbyn bod angen i ni deithio cryn dipyn i gyrraedd triniaethau meddygol arbenigol. Fodd bynnag, maen rhesymol i ni ddisgwyl cael gwasanaethau iechyd craidd fel triniaethau brys a gwasanaethau mamolaeth gan ymgynghorwyr yn ein Hysbyty Cyffredinol Dosbarth lleol, a byddaf yn parhau i gefnogi ymdrechion y grŵp aBer a’i ymgyrch i atal pob ymgais i is-raddio Bronglais a’r gwasanaethau sydd ar gael yn yr ysbyty.

Mark Williams AS

Darllen mwy...

"Does yna ddim amheuaeth am bwysigrwydd Ysbyty Bronglais i Geredigion ac i Ganolbarth Cymru i gyd.  Mae cynlluniau Bwrdd Iechyd Hywel Dda i israddio rhai o'r gwasanaethau ym Mronglais yn byr eu golwg ac yn anghyfrifol yn fy marn i, ac rydw i'n llongyfarch ymgyrch Arbed Bronglais am ddod â goblygiadau posib y weithred hon i olwg.  Rydw i'n cymeradwyo gwaith parhaol ymgyrch Arbed Bronglais i arbed ein gwasanaethau, ac byddaf yn cefnogi'r ymgyrch nes i'r frwydr gael ei hennill."

Language / Iaith