Arbed Bronglais - Ymunwch ag ymgyrch aBer i gadw gwasanaethau ym Mronglais

Ymgyrch ydym a sefydlwyd i amddiffyn gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.  Er gwaetha'r ffaith fod Bronglais yn gwasanaethu ardal ehangach nag unrhyw ysbyty arall yng Nghymru, mae, credwch neu beidio, dan fygythiad o gael ei israddio.  Am ei fod mewn lleoliad strategol pwysig yng Nghanolbarth Cymru, dylai gwasanaethau ym Mronglais gael eu cynyddu, nid lleihau.

 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi gwrthod yn ddiysgog i wrando ar bobl Canolbarth Cymru, ac maent yn amharod i rannu gwybodaeth am wir ehangder eu cynlluniau.

 

Ymunwch â'n hymgyrch HEDDIW a brwydrwch i gadw gwasanaethau yn EICH YSBYTY.

Bwrdd Iechyd yn Cyhoeddi Cynlluniau

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi eu cynlluniau heddiw ar gyfer darpariaeth gofal iechyd yng Ngorllewin Cymru.  Gweler yr erthyglau canlynol o'r BBC a'r Western Mail am fwy o wybodaeth am sut y gall hwn effeithio Bronglais:

BBC News - Hywel Dda Health Board: Plan to shut community hospitals

Western Mail - Hospitals to close as plans for West Wales healthcare revealed

Byddwn yn postio mwy o wybodaeth am sut y bydd hwn yn effeithio ein hymgyrch i amddiffyn gwasanaethau ym Mronglais yn yr wythnosau sydd i ddod.

Cyhoeddiad sydyn: Ward Afallon i gau'n syth

Mae'r newyddion bod ward Afallon (y ward iechyd meddwl) yn mynd i gau yn syth yn codi materion pwysig.  Ydy hwn yn ran o gynllun mawr i ganoli gwasanaethau yng Nghaerfyrddin?  Os mai hynny ydy e, dydy honiadau'r Bwrdd Iechyd bod penderfyniadau mawr heb gael eu gwneud ddim yn wir.  Os ydy'r ward yn anniogel oherwydd diffyg staff, sut ydy'r sefyllfa hyn wedi codi?  A oes yna wedi bod diffyg strategaeth a chynllunio tymor hir sydd wedi caniatáu i'r wasanaeth i gwympo?  Mae gan y Bwrdd Iechyd ddyletswydd i ddarparu gwasanaethau diogel; mae hwn yn golygu eu hadnoddu'n gywir yn hytrach na gadael iddynt gwympo er mwyn cael esgus i'w cau.  Fe ddywedodd y Bwrdd Iechyd am flynyddoedd nad oedden nhw'n gallu recriwtio Llawfeddygon Cyffredinol - ond er hynny, unwaith roedd pwysau gan y cyhoedd wedi eu gorfodi i hysbysebu'r swyddi cafodd eu datganiadau blaenorol eu profi'n hollol anghywir.

Mae'n debyg nad oes yna lawer y gall unrhywun wneud am gau ward Afallon.  Mae hwn yn dangos y diffyg llwyr o atebolrwydd democratig o fewn y GIG.  Fe fyddai'n dda pe bai unrhywun sy'n cael eu effeithio gan y benderfyniad i gau ward Afallon yn medru ysgrifennu at Brif Weithredwr y Bwrdd Iechyd Trevor Purt, a'r weinidog Lesley Griffiths AC i ddangos effeithiau eu penderfyniadau anghysbell.  Fe fyddai'n werth gopio'r fath sylwadau i CIC Hywel Dda (gwarchotgi'r cleifion/patient watchdog).

Cyhoeddi Ymatebion i'r Holiadur a Mwy o Newyddion

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyhoeddi bydd y cyfnod ymgynghori ar newidiadau i wasanaethau yn dechrau ar Awst 6ed.  Gobeithiwn y byddant wedi cymryd i ystyriaeth y negeseuon cryf a rhoddwyd yn ystod y cyfnod “gwrando”.  Mae yna grynodeb o’r ymatebion i’r holidaur ar wefan y Bwrdd Iechyd.

Mae’n ddiddorol hefyd i weld sbin y Bwrdd Iechyd ar y darganfyddiadau.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi hysbysebu am lawfeddyg cyffredinol i Fronglais.  Er gwaetha honiadau’r Bwrdd Iechyd bod y fath berson ddim yn bodoli, mae yna wedi bod nifer dymunol o ymgeiswyr yn ôl pob golwg.  Gadewch i ni obeithio y bydd yna canlyniad da!

Mae’r Athro Marcus Longley hefyd wedi cynhyrchu dogfen i Lywodraeth Cynulliad Cymru sy’n pwysleisio’r angen i wasanaethau Iechyd gael eu cynllunio dros Gymru.  Mae hwn wedi cael ei dderbyn gan y Cynulliad ac mae’n rhaid i unrhyw arolwg strategol cryfhau rôl Bronglais oherwydd ei leoliad strategol arwyddocaol.  Gobeithiwn y bydd hwn yn cael ei adlewyrchu mewn cynlluniau’r Bwrdd Iechyd.

Diolch i bawb am gefnogaeth y gymuned – gobeithiwn fod hwn wedi cael dylanwad ar y broses penderfynu.

Byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth pan fydd manylion y ddogfen ymgynghori ar gael.

Newyddion Diweddaraf Ymgyrch Bronglais

Newyddion Da

Gallwn ddweud nad oedd ein hymdrechion yn ofer.

  • Mi wnaethom ymgyrchu i sicrhau fod y tri Bwrdd Iechyd sy’n ymwneud â Bronlais yn dod at ei gilydd i ddatblygu syniadau ar y cyd. BU CYFARFOD O’R TRI BWRDD AR 23 EBRILL. Mae adroddiadau o’r cyfarfod yn awgrymu fod agwedd Bwrdd Hywel Dda wedi newid – er nad oes sicrwydd faint; bydd angen i ni aros yn wyliadwrus felly.
  • Mi wnaethom ymgyrchu i sicrhau y dylid cadw llawdriniaeth cancr ym Mronglais yn ddi-amod ac y dylid ricriwtio llawfeddygon newydd yn lle’r rhai sy’n ymddeol - gyda chanlyniadau uniongyrchol ar gyfer gwasanaethau brys ac obstetrig. Cawsom sicrhad Y BYDD LLAWFEDDYGON YN CAEL EU RICRIWTIO YN LLE’R RHAI SY’N YMDDEOL ond MAE’R GOFID AM YR AWR AUR YN AROS.  Rhaid cadw llygad ar y broses ricriwtio i sicrhau fod yr clinigwyr newydd gyda chymwysterau cystal â’r rhai blaenorol (e.e. llawfeddygon y coluddyn sy’n gymwys i gefnogi gwaith yr unedau Brys neu Obstetrig) ac mi fydd rhaid pwyso am uwchraddio’r ddarpariaeth o safbwynt gwelyau llawfeddygol.

Darllen mwy...

Dogfen a gyflwynwyd mewn cyfarfod gyda swyddogion o Fwrdd Iechyd Hywel Dda

Dyma'r hyn a gyflwynwyd i swyddogion o Fwrdd Iechyd Hywel Dda mewn cyfarfod yn Neuadd Pantycelyn ar 30ain Mawrth 2012, gan Jack Evershed (Saesneg yn unig):

We are concerned about seeing the right services and facilities in Bronglais because the people of Mid Wales deserve access to a hospital that meets modern standards and expectations.  We are also equally concerned that patients receive compassionate care that meets clinical standards – particularly in the case of access to emergency theatres for trauma or caesarian section.

The original Front of House scheme provided capacity for Bronglais to be a viable DGH for Mid Wales.  The two key issues to be addressed were lack of space and condemned main inpatient theatres.  The current scheme does not allow these issues to be corrected.  There is significantly less space being provided and the theatres are only safe for day surgery  -  (The Board declared the original scheme unsafe due to distance between ITU and theatres).

So, we are upset due to the following:

Darllen mwy...

Language / Iaith