Arbed Bronglais - Ymunwch ag ymgyrch aBer i gadw gwasanaethau ym Mronglais

Ymgyrch ydym a sefydlwyd i amddiffyn gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.  Er gwaetha'r ffaith fod Bronglais yn gwasanaethu ardal ehangach nag unrhyw ysbyty arall yng Nghymru, mae, credwch neu beidio, dan fygythiad o gael ei israddio.  Am ei fod mewn lleoliad strategol pwysig yng Nghanolbarth Cymru, dylai gwasanaethau ym Mronglais gael eu cynyddu, nid lleihau.

 

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi gwrthod yn ddiysgog i wrando ar bobl Canolbarth Cymru, ac maent yn amharod i rannu gwybodaeth am wir ehangder eu cynlluniau.

 

Ymunwch â'n hymgyrch HEDDIW a brwydrwch i gadw gwasanaethau yn EICH YSBYTY.

Dynladdiad Corfforaethol a’r Ddyletswydd Gofal yn y GIG

Ar ôl y datguddiadau ofnadwy yn adroddiad Stafford mae’r GIG ar draws y DU wedi deffro i’r ffaith fod rhai gwasanaethau’n anniogel – ffaith sydd wedi ei datgan gan ddefnyddwyr gwasanaeth am flynyddoedd, wrth gael eu portreadu fel unigolion sydd â’u brid ar achosi trwbl.  Mae pawb yn croesawu gorfodaeth lem o ran safonau gofal digonol yn ein GIG.  Ymddengys mai’r prif ddangoswr a ddefnyddir gan arolygwyr i ganfod safonau isel yw cyfradd farwolaethau’r ysbyty.  Mae hyn, ochr yn ochr â sïon ynghylch dwyn achos yn erbyn dynladdiad corfforaethol, wedi arwain at y pwyslais diweddar ar beidio â rhedeg gwasanaethau anniogel mewn cyhoeddiadau cyhoeddus gan fyrddau iechyd.  O ganlyniad, lle ceir problemau wrth ddarparu gwasanaeth, y penderfyniad hawsaf yw terfynu’r gwasanaeth hwnnw.  Yr ysbyty sydd â’r cyfraddau marwolaeth isaf yw’r un heb gleifion.

Fe allai’r pwyslais penodol ar ddiogelwch cleifion sy’n derbyn gofal gael effaith niweidiol ar hygyrchedd gofal, yn enwedig yng Nghanolbarth Cymru.  Gyda’r broblem ddiymwad o adnoddau (arian a gweithlu) mae canoli gwasanaethau yn rhoi datrysiad i uwch-reolwyr – arbedion maint, trefniadau arolygu haws ayyb.  Mae’n hollbwysig yn y cyd-destun hwn i atgoffa’r byrddau iechyd fod ganddyn nhw ddyletswydd gofal i holl drigolion Cymru, nid yn unig i’r rheini sydd eisoes yn derbyn gofal.  Mae yna ddyletswydd gydradd i ddarparu gofal brys amserol i drigolion pentrefi anghysbell Canolbarth Cymru yn ogystal â’r rheini sy’n byw mewn cytrefi mawr.  Ni all y broses dameidiog o ganoli gwasanaethau mewn amryw sefydliadau iechyd yng Nghymru a Lloegr ddarparu’r cydraddoldeb hwn.  Mae’n rhaid i rywun amlinellu cynllun strategol o le dylid lleoli gwasanaethau er mwyn darparu’r cydraddoldeb hwn ar draws Cymru, ac yna mae’n rhaid i reolwyr ddod o hyd i ffordd o wneud y gwasanaethau hynny’n ddiogel.  Ar hyn o bryd mae’r pwyslais i’r gwrthwyneb, mae gwasanaethau’n cael eu gwneud yn ddiogel trwy bolisi “crynodiad”  sy’n arwain at broblemau hygyrchedd.

Gorffennaf gan atgoffa pawb o’r disgrifiad o ddynladdiad corfforaethol, gan gofio bod gan fyrddau iechyd ddyletswydd gofal i’r holl drigolion, nid yn unig i gleifion.

An organisation will be guilty of the new offence (corporate manslaughter) if all of the following apply:

The way in which its activities are managed or organised causes a person's death.

The person's death is the result of a gross breach of a relevant duty of care owed to that person.

The way in which senior management managed or organised the organisation's activities is a substantial element of the breach

Mae cynnal gwasanaethau anniogel yn torri’r ddyletswydd gofal i gleifion, ac mae ad-drefnu gwasanaethau fel nad ydynt yn hygyrch i rai poblogaethau hefyd yn torri’r ddyletswydd gofal i’r bobl hynny.

Datganiad i'r Wasg gan Grŵp aBer - 27 Ebrill 2013

The Aber Group met on Friday last and discussed matters relating to Bronglais Hospital and the knock-on effects now being felt in South Gwynedd, North and Mid Powys, and concluded that for the following reasons matters could not be left as they were.

There is evidence of 

1. Resource reduction [beds, nursing staff numbers, clinic cancellation including consultant clinics in outlying areas and more].

2. A managed slide of service provision to the South, compounded by managerial interference in natural consultant to consultant referral pathways.   

3. A failure to develop appropriate Community Services to the required degree to ensure that the policy of In Patient number reduction is safe.

The group was of the opinion that these changes were taking place without the consent and approval of the people of Mid Wales, and without any obvious management plan or guiding strategy being made apparent.

A health board such as Hywel Dda is normally required when change of this magnitude is proposed to inform all and sundry, and in particular to have prepared an Impact Assessment plan for consideration and for full public approval. We can find only scant evidence of such planning made public.

One of the few times where a board can act is for reasons of safety. We feel that this reason has been given too often by the Board and usually for the reason of staffing shortages, brought about by staff planning failure we perceive of its own making.

The inability of the Board of Hywel Dda to spell out its thinking in plans to both the public, and perhaps more importantly to its staff, is producing both general anger and discontent, and a loss of staff morale. Staff at Bronglais continue to give high levels of clinical care to individual cases, and their results [case outcomes] are among the better rankings for Wales. That said, the staff tell us that services left to clinicians to develop unfettered by management at a local level would produce smoother, more seamless care. They cannot say what they think for reasons brought about by contractual gagging and of fear, laden with top down and little if any room for the bottom up approach.  Good health care needs once more to be owned by the people it seeks to care for, and the staff who so devotedly provide that care.

The Clinical Forum appointed to give expert guidance to the Minister, said that Hywel Dda Health Board should develop two hubs of hospital care. One in the South of its area and one in the North to meet the needs of Mid Wales at Bronglais.  The aBer group is of the opinion that this is not happening. We are aware of arguments to the contrary involving the new 24 hr patient assessment unit and day case facilities in the £39 million Front of House building. That investment is now old. It does not meet the needs of people of Mid Wales, and Bronglais Consultant staff requirements on our behalf, for an expanded in patient capability to undertake safely the major surgical and medical interventions of which they are capable. Obviating unnecessary and sometimes risky travel elsewhere. We would remind the public and the Minister that the current 3 storey building was originally approved by the then Minister Mrs Hart as a 5 storey £49 million block.  The two floors removed, on the say of then new and still Chief Executive of Hywel Dda, would have contained the modern theatres and intensive care facilities that are now necessary.

Secondly the clinical forum advised the Minister that Hywel Dda Health Board ought not to devolve budgets to county based groupings on what we believe to be the correct assumption that this would adversely impact upon the development of Bronglais as the vital hub for hospital care in Mid Wales.  We have concerns as a group that as county based budgets now in use, contrary to that advice, will depend on demography and previous year activity. Such a budget process will adversely and increasingly impact upon Bronglais.

Put simply if, for reason 1. given above, there are less major in patient operations and less clinics, with no compensatory spending elsewhere, are reasons to argue the case for year to year- on reduced budgets. We are seeking budget based, activity based, and resource based evidence over the three counties of Hywel Dda over a 3 year period to clarify the position.

Aber group concluded that we could not let matters stand as they are. It was agreed that with the help and agreement of the A.M. Elin Jones, and the other cross party Mid Wales A.M.s, that we seek a meeting with the Minister.  At this meeting a small group of clinicians would outline the above to the Minister and at the same time present ideas concerning the development of Bronglais as a Rural Health Hub. Workable suggestions for community based rural health care in Mid Wales in the current financial crisis would be made, ensuring good foundations for further developments in better times.

William Roberts

Datganiad i'r wasg gan grŵp aBer mewn ymateb i gyhoeddiadau diweddaraf y Bwrdd Iechyd

Hoffai grŵp aBer gymryd y cyfle hwn i ddiolch i’r holl bobl yng Nghanolbarth Cymru sydd wedi helpu gyda’r ymgyrch am wasanaeth iechyd gweddus i’n hardal.  Mae canlyniadau ymgynghoriad Hywel Dda yn ymddangos i fod yn newyddion da i Fronglais.

Yn awr mae’n rhaid i ni weld datblygiadau sy’n rhoi sylwedd i’r addewid o gael adran Damweiniau ac Achosion Brys a llawdriniaeth.  Heb theatrau, gweliau a staff i gynnal llawdriniaeth mae datblygiad y gwasanaeth hwn yn amhosib.  Heb wasanaethau priodol, staff a chynhwysedd yng nghorff yr ysbyty, dim ond canolfan asesu ydy’r pen blaen (A&E).  Dim ond breuddwyd hardd ydy’r dyhead i gael gwasanaethau cymunedol os nad ydy’r adnoddau angenrheidiol mewn lle.

Edrychwn ymlaen at gyhoeddiadau yn fuan gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ynglŷn â recriwtio staff a dyrannu adnoddau er mwyn cyflawni eu addewidion, er mwyn cael gwasanaeth iechyd gweddus i bobl Canolbarth Cymru wedi ei danategu gan Ysbyty Cyffredinol Rhanbarthol cryf.

Datganiad i'r wasg (Mewn Saesneg):

The retention of full Accident and Emergency and Orthopaedic services at Bronglais is very good news. They are significant components of Health Care required for the People of Mid Wales in Mid Wales. That said with gratitude and relief, we must continue to be concerned for the future.

Hywel Dda Board are committed to a ruthless and continuing reduction in the number of hospital beds except for Glangwili Hospital at Carmarthen. To the severe cuts to date in Ceredigion are now added further Community hospital cuts at Tregaron. These are in tandem with associated hospital nurse reductions and we see little evidence of any significant in crease in Community nurse numbers.

What is the significance of such a bed provision strategy?  With regard to Bronglais it is a significant loss of in-patient capacity, particularly with regard to pre planned major surgery. This is in the context of already high and unacceptable cancellation rates for such operations. The Community Hospital beds which previously enabled step down care out of Bronglais are now being cut, compounding the problem. The Board will argue that service requirements will be met by increased Day Case Surgery.  However that does not answer the problem posed.

What the Board is about in our view is creating a situation where inevitably all pre-planned major surgery will take place elsewhere, probably Carmarthen, with the exception of breast surgery at Llanelli.  Patients from Mid Wales, and surgeons based at Bronglais will be required to comply.  Breast care apart, this is not what the people of Mid Wales want, nor what large and significant numbers of them went to tell the Minister in Cardiff.

"Bigger is Better" is a constant Board and Ministerial refrain. Bronglais data negates this as we have shown recently (see "Small is beautiful"). Because of concerns for patient safety, equity and fairness, and a very practical professional overview the National Clinical Forum advised the Minister and Hywel Dda that in their view there had to be a strong and independent Hospital in Mid Wales at Bronglais. We remain unconvinced that Hywel Dda is adhering to this advice.

To show its commitment the Board must take steps to increase beds available at Bronglais.  It should advertise the now vacant Consultant surgeon post in the National Press, and cease to require consultants based at Bronglais to operate at Glangwili. Hospital nurse numbers need to be strengthened as well as skill balances ensured.

There needs to be an urgent and honest rengageament with the public concerning Obstetric arrangements at Bronglais and the provision of in patient Psychiatric services in Mid Wales.

Finally it must engage in a meaningful way with its Consultant staff (who have many new and exciting ideas) and others to develop and enact a Mid Wales Health plan which has a mind set, set apart from that of the M4 corridor but flexible and vibrant enough to to co work and network in the context of both new and old frameworks.

William Roberts. 17/1/2013.

Bro Ddyfi Dros Bronglais - Datganiad yr Ymgyrch

Mae Bro Ddyfi Dros Bronglais yn ymgyrchu i gynnal a datblygu Ysbyty Bronglais fel Ysbyty Gyffredinol o ansawdd uchel ar gyfer y Canolbarth, yn ogystal â sicrhau fod gofal iechyd gwledig, integredig, yn cael ei gynllunio’n benodol ar gyfer y rhanbarth. Credwn fod hawl gan bobl y Canolbarth i dderbyn yr un lefel o ofal iechyd â gweddill poblogaeth Cymru.         

Yr ymgyrch yn ei gyd-destun.

Mae poblogaeth yr ardal sy’n cael ei effeithio gan newidiadau i Ysbyty Bronglais, ond sy’n byw tu allan i ffiniau Bwrdd Iechyd Hywel Dda, dros 12,000 – rhai ym Maldwyn (Bwrdd Addysgu Iechyd Powys) ac eraill ym Meirionnydd (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr). Caiff ei wasanaethu gan 4 practis meddygon teulu a 3 ysbyty gymunedol.   

Mewn ymateb i ymgynghoriadau gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ers mis Tachwedd 2011,mae mwy na 1,000 o drigolion Bro Ddyfi wedi cymryd rhan mewn pwyllgorau paratoadol a chyfarfodydd cyhoeddus yn ymwneud ag Ysbyty Bronglais. Ymunodd dirprwyaeth o dros 100  â gwrthdystiad ar risiau’r Senedd yng Nghaerdydd ym mis Chwefror eleni.  Ers hynny gwnaeth 300 neu fwy fynychu cyfarfodydd ymgynghorol a drefnwyd gan Fwrdd Hywel Dda ei hun. Mae bas data a rhestr ddosbarthu’r ymgyrch yn cynnwys bron 200 o gysylltiadau gweithgar.  Dosbarthwyd taflenni’r ymgyrch yn y rhan fwyaf o bentrefi Bro Ddyfi ac ym marchnadoedd Machynlleth, gan ennyn ymateb cefnogol, tystiolaeth werthfawr a straeon dirdynol am gyfraniad Bronglais i gleifion y fro.

Darllen mwy...

Codwch Eich Llais Cyn 29 Hydref!

Mae'n bwysig i ymateb i ymgynghoriad y Bwrdd Iechyd - sy'n cau ar 29 Hydref 2012.  Mae'r holiadur ar gael yma, ond darllenwch y wybodaeth isod am sut i ymateb gyntaf.

Community Hospitals  -  Maintain capacity until evidence of alternative community services is shown.
 
Level 2 Neonatal Unit  - Provide & develop maternity/paediatrics skills in Bronglais, to ensure safety of mother and baby.  Obstetric/paediatric service to be consultant delivered.
 
Emergency Care - Support Option B and demand backup within Bronglais.
 
Planned Care - Maintain skills and critical mass in Bronglais.
 
Defnyddiwch y blychau sylwadau i ofyn am strategaeth iechyd Canolbarth Cymru.
 
Ysgrifennwch at y Weinidog Iechyd:

Lesley Griffiths AM
Vernon House 
41 Rhosddu Road 
Wrecsam LL11 2NS

Neu drwy ebost ar:
This e-m9ail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Neu dros y ffôn: 
Ffôn: 01978 355743     Ffacs: 01978 310051

Language / Iaith